Quan no pot intervenir?

Quan no pot intervenir?

Quan no s'aprecia interès legítim o no s'indica la persona interessada.
Tampoc pot intervenir quan es manifesta mala fe o ús abusiu del procediment, amb l'interès de pertorbar l'administració.
El defensor de la ciutadania no pot intervenir quan les reclamacions es relacionen a l'àmbit d'actuació de competències de l'Ombudsman europeu, el defensor/a del poble o el síndic de greuges d'aquesta comunitat autònoma.
Igualment, tampoc intervendrà sobre qüestions que són conegudes pels jutjats o tribunals de justícia i si la intervenció dels tribunals o jutjats es produeix quan el Defensor de la Ciutadania ha iniciat les seves actuacions, aquest ha de suspendre els tràmits que ha pogut començar.

Data darrera modificació: 9 de març de 2023


Menú de navegació