Com actua?

Com actua?

El Defensor actua com a alt comissionat del Ple de l'ajuntament, sense el mandat imperatiu de cap membre o òrgan municipal.
No rep instruccions de cap autoritat. Exerceix les seves funcions amb plena autonomia i segons el seu criteri, investigant i resolent els expedients iniciats d'ofici i les queixes formulades a instància de part.
Les seves actuacions són gratuïtes i no cal l'assistència d'advocat o procurador.
El Defensor de la Ciutadania pot proposar els organismes i autoritats afectats, en el marc de la legislació, fórmules de conciliació que facilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes.

Data darrera modificació: 9 de març de 2023


Menú de navegació